Każdy ratownik medyczny ma „prawo i obowiązek” doskonalenia zawodowego. Zostało to określone w ustawie o państwowym ratownictwie medycznym oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.

Ratownik medyczny w ciągu pięciu lat od zakończenia edukacji powinien uzyskać 200 punktów edukacyjnych potwierdzających doskonalenie zawodowe, przy czym 120 punktów musi być uzyskane poprzez pozytywne zaliczenie kursu doskonalącego.
Dla ratowników medycznych, którzy zakończyli edukację przed wejściem w życie rozporządzenia pierwszy okres edukacyjny rozpoczął się 1 stycznia 2008 roku.

Nie ma znaczenia jaką kto szkołę ukończył (studium, studia),  w myśl przepisów każdy, kto jest ratownikiem medycznym ma obowiązek doskonalenia zawodowego. Dotyczy to oczywiście osób czynnych zawodowo, lub wiążących swoją przyszłość z ratownictwem. Przebieg doskonalenia należy potwierdzić w „karcie doskonalenia” wydawanej przez stosowny urząd wojewódzki na wniosek zainteresowanego.

Rozporządzenie szczegółowo określa formy i zakres doskonalenia zawodowego. Doskonalenia zawodowe może być realizowane poprzez:

  • kurs doskonalący – co najmniej 48 godzin dydaktycznych, trwający 6 dni, pozwala uzyskać 120 punktów. Szczegóły określa Program kursu doskonalącego dla ratowników medycznych w ramach doskonalenia zawodowego,
  • seminarium – trwa nie mniej niż 5 godzin zajęć edukacyjnych, za każde można uzyskać 1 punkt edukacyjny za każdą godzinę zajęć, nie więcej jednak niż 8 punktów za całe seminarium,
  • samokształcenie obejmuje między innymi: przygotowanie i odczytanie referatu, udział w posiedzeniach szkoleniowych towarzystwa naukowego, stowarzyszenia, udział w kongresach, zjazdach, sympozjach, opublikowanie książki naukowej, artykułu, tłumaczenie książki, artykułu.

 

Na tą chwilę przepisy nie przewidują żadnej sankcji za nie zrealizowanie „prawa i obowiązku”, jakim jest doskonalenie zawodowe ratowników medycznych. Jedyne konsekwencje może wyciągnąć pracodawca na przykład nie przedłużając umowy o pracę, czy umowy cywilno-prawnej...